ANBI

ANBI.

De Remonstrantse Broederschap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wie een gift doet aan zo’n instelling mag dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, in mindering brengen op het belastbaar inkomen.  Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende gemeenten en rechtspersonen.  Voor nadere informatie en toelichting kunt U contact opnemen met de penningmeester.

A. Algemene gegevens 

 Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Zwolle
  
 RSIN/Fiscaal nummer:805928170
 Website adres:www.remonstranten.org/zwolle
 E-mail:remonstrantenzwolle@gmail.com
 Adres:Wolweverstraat 9
 Postcode:8011 NW
 Plaats:Zwolle
  

De Remonstrantse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Zwolle.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

UITGAVEN 2018
INKOMSTEN 2018
Predikant (incl.CAOV)36.609,00
 Bijdragen leden/vrienden/31.776,00Predikant reiskosten   1.202,00
belangstellenden/giften13.980,00Gastpredikanten      740,00
Gastpredikanten reisk.      107,00
Personeelsfunctionaris      550,00
Kerkhuur  3.872,00
Kerkdiensten     582,00
Collecten  1.400,00Koor/organist     255,00
Legaat30.000,00
Gastvrouwen      138,00
Activiteiten/lezingen     300,00
Gemeenteblad printk.     346,00
Website     300,00
jaarinfo. nieuwe stijl     279,00
Gemeenteblad porti     634,00
Contactleden     200,00
Samenwerking in Zwolle      175,00
Quotum Utrecht  4.005,00
G&S      500,00
Bestuurskosten incl alles     533,00
Bankkosten     647,00
Verlies aandelen  7.175,00
Toegevoegd aan vermogen22.475,00
Totaal81.644,00Totaal81.644,00


Algemeen beeld

Toelichting op de jaarstukken 2018 van de Remonstrantse gemeente Zwolle

Het resultaat over 2018 is 22.4 73,56 euro (positief). Dit beeld is geflatteerd ongeveer 43.000 euro aan eenmalige giften en legaten. Zonder die meevallers zou er ruim 20.000 euro verlies zijn geweest.

Er is op bescheiden schaal gehoor gegeven aan de oproep om de vrijwillige bijdrage in een schenkingsovereenkomst vast te leggen en gebruik te maken van belastingvoordeel. De inkomsten uit bijdragen zijn iets hoger dan in 2017.

Feit blijft dat de kosten de structurele inkomsten overstijgen. Dat probleem wordt groter nu we het quotum van ruim 4.000 euro per jaar daadwerkelijk aan de Broederschap moeten afdragen (tot en met 2017 werd dat kwijtgescholden).

Van de kosten (lasten) in 2018 is ruim 7000 euro toe te schrijven aan koersverlies op onze beleggingen.

Alle deposito’s zijn nu vrijgevallen, dat wil zeggen dat de relatief hoge rente- inkomsten daarover komen te vervallen. Nieuwe deposito’s leveren een zeer lage rente op. Behoudend beleggen is nog altijd risicovol, zo leert ook het koersverlies op de beleggingsrekening. Er lijkt op dit moment dan ook geen reële mogelijkheid om met het vermogen dat we hebben, een zodanig rendement te behalen dat het gat tussen inkomsten en uitgaven wordt gedicht.

Inkomsten uit activiteiten halen – of dekking van kosten krijgen uit het fonds Cos, vergt werk naast de ‘gewone’ taken om de gemeente draaiende te houden. In 2018 was daar geen ruimte/mankracht voor. In 2019 is overigens een goede start gemaakt met de avond ‘Zit er nog rek in’ en de uitgave van de bundel van columns van Fride, beide georganiseerd door Claas Hamming. Geweldig. Die activiteiten bedruipen zichzelf en leveren zelfs een (bescheiden) winst op.

Deze ontwikkelingen, teruglopende inkomsten en stijgende kosten, treffen nagenoeg alle Remonstrantse gemeenten, en ook de Broederschap zelf. De CoZa heeft daarover gerapporteerd in het financieel jaarverslag over 2018.

Leeswijzer bij de stukken

Kolommenbalans, staand

De balans en winst- en verliesrekening geeft een overzicht van bezittingen en schulden (bovenste deel, balans) en van de inkomsten en uitgaven (onderste deel, winst & verlies) in 2018. Achter de cijfers bij iedere post gaan de bedragen schuil die bij- en afgeboekt zijn op de desbetreffende post.

De eerste drie kolommen gaan over 2018 (beginstand, saldo van boekingen debet en credit, eindstand), de vierde kolom is ter vergelijking de stand van zaken eind 2017.

Onze bezittingen zijn bankrekeningen (‘financiële vaste activa” -de spaarrekeningen en “liquide middelen” – de betaalrekeningen). Er is geld verschoven tussen de rekeningen (het vrijgevallen deposito en een overboeking van een spaarrekening naar een betaalrekening). Op de ING-betaalrekening kwamen twee legaten en een gift binnen naast de inkomsten uit uw bijdragen en de collectezak. Van de ING- betaalrekening werden verder alle uitgaven gedaan voor de Gemeente.

De schulden zijn “onschuldig” . Het gaat om geld dat in 2018 is ontvangen maar thuishoort in 2019 (bijvoorbeeld mensen die hun bijdragen voor 2018 en 2019 tegelijk over hebben gemaakt), en kosten uit 2018 die pas in 2019 zijn betaald.

In het eigen vermogen ziet u, dat het verlies van 2017 (4.647,68 euro) is afgeboekt op het eigen vermogen. In 2019 zal de winst van 2018 (22.473,56 euro) worden bijgeboekt.

Verder ziet u het koersverlies op de aandelen in de balans terugkomen als daling van de post Aandelen, en in de winst & verliesrekening als Overige lasten – Koersverschillen.

Kapitaaloverzicht

Ons kapitaal (op de rekeningen gezamenlijk) is met 25.882,25 euro gegroeid per 31- 12-2018, ten opzichte van 31-12-2017.

Voor de fijnproevers: het verschil van 653,50 euro tussen de kapitaalgroei en ‘winst’ (zie winst &verlies) zit hem in de 603,50 euro aan mutaties op de post ‘kortlopende vorderingen’, en in een boekhoudfout van 50 euro in 2017 ( de ING-betaalrekening is toen per ongeluk 50 euro te hoog op de balans gezet).

Begroting 2018 vs werkelijke inkomsten en uitgaven 2018

De werkelijke inkomsten en uitgaven zijn overgenomen uit de winst & verliesrekening en afgerond op hele euro’s.

Ook hier staan bij de werkelijke inkomsten de verrassende bedragen aan legaten en schenkingen ( één legaat was bekend bij het opstellen van de begroting). De begrote inkomsten uit bijdrage COS en de kerstkaartenactie hebben we niet genoten. Dat geldt ook voor de waardestijging van de aandelen; in plaats daarvan ziet u aan de uitgavenkant het koersverlies staan. De overige uitgaven zijn grofweg zoals begroot en als geheel binnen budget.

De winst zie u onder uitgaven als toevoeging aan het vermogen terug (waar begroot was dat we ruim 10.000 euro aan het vermogen moesten onttrekken).