ANBI

ANBI.

De Remonstrantse Broederschap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wie een gift doet aan zo’n instelling mag dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, in mindering brengen op het belastbaar inkomen.  Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende gemeenten en rechtspersonen.  Voor nadere informatie en toelichting kunt U contact opnemen met de penningmeester.

A. Algemene gegevens 

 Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Zwolle
  
 RSIN/Fiscaal nummer:002611107
 Website adres:www.remonstranten.org/zwolle
 E-mail:remonstrantenzwolle@gmail.com
 Adres:Wolweverstraat 9
 Postcode:8011 NW
 Plaats:Zwolle
  

De Remonstrantse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Zwolle.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

JAAROVERZICHT 2016                                                        BEGROTING 2017

INKOMSTEN                                                                                                   INKOMSTEN

Bijdragen leden/vrienden 2016      €  30.800,55                       Bijdragen leden/vrienden/belangstellenden  €   30.000   Bijdragen/giften 2017                       €    2.050,00                                                                                                             Vrijstelling quotum 2016                  €    3.750,00                       P.M. vrijstelling quotum                                      €      3.750   Ontvangsten activiteiten                   €    1.180,00                                                                                                   Jaarboekje/gem.blad dec.                €        234,74                                                                                                               Wenskaarten actie                             €         937,50                                                                                                                     Kerkblad                                              €           35,00                      Kerkblad                                                                  €            35   Collecten                                              €      1.079,03                      Collecten                                                                 €         800 Fonds COS                                           €     2.000,00                                                                                                                             Afrekening Utrecht                            €         254,74                                                                                                                               Rente over 2016                                  €     49.05,03                      Rente over 2017                                                     €     4.500 Subtotaal                                              €    47.226,82                     Subtotaal                                                                 €    39.085 Gebruik uit vermogen                       €       6.475,23                     Gebruik  uit vermogen                                         €     13.465


Totaal                                                 €    53.702,05                      Totaal                                                                 €    52.550

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Beleid Remonstranten Zwolle.

Op de voorjaarsledenvergadering op 13 mei 2014 werden de uitgangspunten voor het beleidsplan als volgt geformuleerd.

Hoe omschrijven we onze geloofsgemeenschap ?

Kort en bondig met de slogan Verrassend Ruim Geloven.

Ruimer geformuleerd (t.b.v. website, jaarprogramma en dergelijke) willen we een gemeenschap zijn waar ruimte is voor verdieping, bezinning, inspiratie en geloof.

Onze geloofsgemeenschap kent een vaste groep leden en vrienden en stelt zich van harte open voor belangstellenden. Deze belangstellenden kunnen, in alle vrijheid en zonder dat ze zich hoeven te binden, voor kortere of langere tijd deelnemen aan activiteiten en zo kennisnemen van het remonstrantse gedachtengoed. Zo spelen wij in op de tendens dat mensen zich graag gevarieerd oriënteren.

Wij willen breed en dynamisch in de samenleving staan en ons bewust zijn van onze betrokkenheid bij de actualiteiten.

Mocht landelijk gekozen worden voor een andere USP (slogan of pay off) dan passen wij ons aan.

Wat willen we bieden ?

De aandacht die wij voor elkaar hebben loopt als een rode draad door alles wat wij doen. We organiseren ontmoetingsmomenten van een uiteenlopend karakter, intiem of wat grootser van opzet. Naast de kerkdiensten zijn er diverse gespreksgroepen, film- en muziekavonden en lezingen waar Bijbelse onderwerpen of levensvragen centraal staan. Deze bijeenkomsten worden meestal geleid of bijgewoond door de predikant. Zij verzorgt bovendien het individuele pastoraat.

Wat is onze doelgroep ?

Bijzondere aandacht is er voor mensen van alle leeftijden die zich op een kruispunt in hun leven bevinden. (o.a. huwelijk, geboorte, sterven) Op zulke mooie dan wel moeilijke momenten willen wij er voor hen zijn. Onderzoek van het bureau Motivaction heeft uitgewezen dat de groep hoger opgeleide 50plussers zich het meest verwant voelt aan het gedachtengoed en de werkwijze van de Remonstranten.

Hoe zijn we georganiseerd ?

Onze gemeente wordt gedragen door een groep actieve mensen. Zij vormen de kern die zorgt dat alles wat we willen ook daadwerkelijk kan gebeuren. We noemen de contactleden, degenen die het kerkblad, de nieuwsbrief en de website verzorgen, de gastvrouwen en –heren, het remonstrantse vrouwen contact, de programma- en activiteitencommissies, de diaconale commissie en de kerkenraad.

Al deze groeperingen hebben hun taakopvatting en –omschrijving.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het te voeren beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft ze een coördinerende rol tussen de lokale commissies en onderhoudt zij het contact met de landelijke organisatie.

Hoe geven we vorm aan de samenwerking met de Doopsgezinde gemeente?

Naast twee gezamenlijke kerkdiensten vieren we ook Kerst, Pasen en Pinksteren samen. Het koor “DoRe Vocaal” verleent medewerking aan bijzondere diensten. Uiteraard staat het een ieder vrij om vaker dan deze vijfmaal elkaars diensten bij te wonen.

Tweemaal per jaar vergaderen de voorzitters en secretarissen van beide kerkenraden samen. Zo hopen we de nu al goede samenwerking verder te versterken.

Dat de verschillen tussen beide gemeentes klein zijn, maakt het gemakkelijker om elkaar in gelijkwaardigheid te accepteren en naar elkaar toe te groeien. Daartoe worden onderlinge ontmoetingen belegd in de vorm van twee gemeente-avonden met een speciaal onderwerp en de adventsavond.

Aandachtspunten voor de toekomst

We naderen het moment dat er meer gemeenteleden boven dan onder de 80 zullen zijn. Dit betekent dat zij zich geleidelijk aan uit het actieve gemeenteleven gaan terugtrekken en we andere organisatievormen moeten vinden. Het is ook mogelijk dat we het aantal activiteiten zullen moeten verminderen.

Onze activiteiten – en onszelf – willen we zo aantrekkelijk maken, dat introducés graag deelnemen en zich daarbij welkom voelen.

De wens bestaat om de samenwerking met de Doopsgezinde gemeente verder uit te bouwen, al is het enthousiasme hiervoor bij sommigen groter dan bij anderen. Gedacht kan worden aan diaconie, liturgie en kinderdiensten.

zie link voor verdere info over ANBI: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere regelingen/goede doelen/algemeen nut beoogde instellingen/gegevens van een anbi publiceren op een internetsite/ gegevens van een anbi publiceren op een internetsite