ANBI 2020

ANBI.

De Remonstrantse Broederschap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wie een gift doet aan zo’n instelling mag dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, in mindering brengen op het belastbaar inkomen.  Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende gemeenten en rechtspersonen.  Voor nadere informatie en toelichting kunt U contact opnemen met de penningmeester.

A. Algemene gegevens 

 Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Zwolle
  
 RSIN/Fiscaal nummer:805928170
 Website adres:www.remonstranten.org/zwolle
 E-mail:remonstrantenzwolle@gmail.com
 Adres:Wolweverstraat 9
 Postcode:8011 NW
 Plaats:Zwolle
  

De Remonstrantse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Zwolle.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 INKOMSTEN 2019

UITGAVEN 2019Begroting 2020 INKOMSTEN Begroting 2020 UITGAVEN
 Predikant (incl.CAOV)33.295 Predikant (incl.CAOV)33.350
 Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten718 Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten900
belangstellenden/giften24.277Gastpredikanten889belangstellenden/giften31.500Gastpredikanten620
Gastpredikanten reisk.321Gastpredikanten reisk.300
PM bijdrage COS1250Quotum Utrecht4.230PM bijdrage COS1.500Quotum Utrecht4.230
Personeelsfunctionaris681Personeelsfunctionaris550
Kerkhuur3.972Kerkhuur4.100
Collecten969Koor/organist130Collecten1.500Koor/organist300
Giften24.277
Rente over 20193.706Kerkdienst/gastvrouwen119Rente over 20202.500Kerkdienst/gastvrouwen700
Overige inkomsten Woorden in het Gras759Activiteiten/lezingen817overige inkomsten vermogen2.000Activiteiten/lezingen1.500
Koersverschillen9.912Gemeenteblad printk.1.259Subtotaal39.000Gemeenteblad printk.600
Subtotaal40.900Gemeenteblad porti600
Contactleden91Contactleden200
  Samenwerking Zwolle150  Geloof en Samenleving500
  Samenwerking Zwolle175
 Website300 Website300
 Bestuurskosten incl alles468 Bestuurskosten incl alles500
 Bankkosten535 Bankkosten450
  
Gebruik uit vermogen7.575Gebruik uit vermogen12.375Onvoorzien1.000
Totaal48.475Totaal48.475Totaal51.375Totaal51.375

Toelichting op de jaarstukken 2019 van de Remonstrantse Gemeente Zwolle

Algemeen beeld

De Gemeente heeft in 2019 € 7.575 op haar vermogen ingeteerd, dat wil zeggen dat de uitgaven in 2019  de inkomsten met dat bedrag overtroffen. Dat is minder dan begroot (begroot was een verlies van € 11.000) maar we moeten ons niet ‘rijk’ rekenen.

Onze aandelenportefeuille is flink in waarde gestegen en daarvoor staat een winst van € 9.912 geboekt. Die winst bestaat alleen op papier, aangezien we de aandelen ook dit jaar niet verzilverden (ze zijn bedoeld als langetermijnbelegging).

De inkomsten uit onze kerkelijke bijdragen zijn veel lager dan begroot, een verschil van € 7.223. De penningmeester heeft in een steekproef geen grote veranderingen in betaalgedrag gezien. Zij zal nog nader onderzoeken wat deze afwijking ten opzichte van de begroting heeft veroorzaakt. Een hypothese is dat een aantal mensen die veel bijdroegen, ons zijn ontvallen.

Kortom, met een fictieve stijging en een reëele daling aan de inkomstenkant

Een lichtpunt, ook in financieel opzicht, is de uitgave van de bundel Woorden in het Gras. Naast het bedrag van € 759  op de gemeenterekening, heeft deze actie ons allen een exemplaar van de bundel opgeleverd. Ook in 2020 druppelen er nog wat inkomsten binnen uit verkoop van de bundel. Hartelijke dank aan Claas Hamming.

Aan de kant van de uitgaven is het ongeveer zo gelopen als verwacht. De post onvoorzien is niet aangesproken. Aan kerkelijke activiteiten is 1000 euro minder uitgegeven dan begroot, wat vooral uitnodigt tot het organiseren van méér activiteiten. De kerkdiensten/gastvrouwen zijn grotendeel samen met Do betaald, uit een gezamenlijke pot die voor 500 euro op de lat staat (zie werkelijke situatie 2019 in het overzicht).

De kosten van het traktement (aanstelling Fride) zijn gedaald. Haar aanstelling was oorspronkelijk 0,3 fte, en is tussen 2013 en 2018 uitgebreid geweest tot 0,4 fte. Door een gift van € 10.000 in 2018 konden we de aanstelling voor 2019 en 2020 op 0,35% houden. In 2020 wordt geëvalueerd.

 Leeswijzer bij de stukken

Kolommenbalans, staand

De balans en winst- en verliesrekening geeft een overzicht van bezittingen en schulden (bovenste deel, balans) en van inkomsten en uitgaven (onderste deel, winst & verlies). Achter de cijfers bij iedere post gaan de bedragen schuil die bij- en afgeboekt zijn op de desbetreffende post.

De eerste drie kolommen gaan over 2019 (beginstand, saldo van boekingen debet en credit, eindstand), de vierde kolom is ter vergelijking de stand van zaken eind 2018.

Onze bezittingen zijn bankrekeningen (spaar- en betaalrekeningen, en een effectenrekening). Het laatste deposito is vrijgevallen en overgeboekt naar een spaarrekening. Alle uitgaven voor de Gemeente zijn gedaan vanaf de ING betaalrekening.

Het resultaat van 2018 is toegevoegd aan het vermogen. In dat jaar ontvingen we een aantal bijzondere giften en legaten waardoor we wat ruimer in ons jasje kwamen te zitten. 

Kapitaaloverzicht

Dit is de stand van zaken op de bank- en effectenrekeningen aan het eind van het jaar, vergeleken met het begin van het jaar. Zoals u ziet is het verschil (negatief) groter dan het verlies dat blijkt uit de winst- en verliesrekening.  Dat komt doordat de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op 2019, in 2019 zijn geboekt. De werkelijke ontvangst of uitgave valt soms in een ander boekjaar, bijvoorbeeld als een rekening na de jaarwisseling komt of iemand zijn bijdrage voor 2 jaar tegelijk betaalt (dit zijn de ‘overlopende posten’ met nummers 1110, 2410, 2430 en 2480 inde balans). U ziet ze dan niet in 2019 terug in de saldi van de bankrekeningen.

Begroting is werkelijke inkomsten en uitgaven 2019

Dit spreekt min of meer vanzelf. Opmerkelijke afwijkingen zijn hierboven onder ‘Algemeen beeld’ besproken. De werkelijke inkomsten en uitgaven zijn overgenomen uit de jaarrekening en afgerond op hele euro’s.

Als u vragen heeft kunt u de penningmeester bereiken per e-mail op rachel.cardozo@gmail.com

Zwolle, juni 2019.