ANBI

ANBI.

De Remonstrantse Broederschap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wie een gift doet aan zo’n instelling mag dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, in mindering brengen op het belastbaar inkomen.  Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende gemeenten en rechtspersonen.  Voor nadere informatie en toelichting kunt U contact opnemen met de penningmeester.

A. Algemene gegevens 

 Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Zwolle
  
 RSIN/Fiscaal nummer:805928170
 Website adres:www.remonstranten.org/zwolle
 E-mail:remonstrantenzwolle@gmail.com
 Adres:Wolweverstraat 9
 Postcode:8011 NW
 Plaats:Zwolle
  

De Remonstrantse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Zwolle.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

INKOMSTEN 2017

UITGAVEN 2017 Begroting 2018 INKOMSTEN Begroting 2018 UITGAVEN
 Predikant (incl.CAOV)36.264.21 Predikant (incl.CAOV)37.100,00
 Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten1.526.41 Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten1.300,00
belangstellenden/giften31.128.50Gastpredikanten488.00belangstellenden/giften30.000,00Gastpredikanten600,00
Gastpredikanten reisk.223.94Gastpredikanten reisk.250,00
Div. kosten pastoraat600.83
PM bijdrage COS1.450.00Quotum Utrecht4.140.00PM bijdrage COS1.500,00Quotum Utrecht3.750,00
Subsidie Quotum 4.140.00PersoneelsfunctionarisPersoneelsfunctionaris500,00
kerstkaartenactie335.82Kerkhuur3.789.80kerstkaartenactie300,00Kerkhuur3.800,00
Collecten1.065.58Koor/organist110.00Collecten800,00Koor/organist350,00
Giften650.00
Rente over 20174.914.17Kerkdienst/gastvrouwen288.32Rente over 20174.500,00Kerkdienst/gastvrouwen250,00
overige inkomsten vermogen82.72Activiteiten/lezingen1.254.76overige inkomsten vermogen2.000,00Activiteiten/lezingen1.250,00
Koersverschillen4.337.41Gemeenteblad printk.1.134.39Subtotaal39.100,00Gemeenteblad printk.1.000,00
Subtotaal48104.20Gemeenteblad portiGemeenteblad porti600,00
jaarboekje310.62jaarboekje350,00
Diaconie90,00Diaconie90,00
Contactleden453.76Contactleden150,00
  Geloof en Samenleving500,00  Geloof en Samenleving500,00
 Zinzoekers Ijsseldelta Zinzoekers Ijsseldelta150,00
 Podium van Kerken25,00 Podium van Kerken25,00
 Bestuurskosten incl alles1.079.44 Bestuurskosten incl alles1.000,00
 Bankkosten449.57 Bankkosten450,00
 Verschil pas/act17.18 
Gebruik uit vermogen4.647.68Gebruik uit vermogen15.015,00Onvoorzien500,00
Totaal52.751.87Totaal52.751.87Totaal54.115,00Totaal54.115,00

Toelichting op de jaarcijfers 2017

Per 2017 wordt de boekhouding geautomatiseerd bijgehouden (Twinfield). Hierdoor zijn de boekingen per rubriek gemakkelijk op te vragen. Daarmee is een aanbeveling van de kascommissie 2016 opgevolgd.

Het verlies (totale inkomsten -/- totale uitgaven) over 2017 is 4.647,68 euro. De waardestijging van de beleggingen is in dat resultaat meegewogen, hoewel dat onzeker is (zie onder, toelichting op de begroting). Er zijn geen opmerkelijke, onvoorziene inkomsten of uitgaven geweest.

Het kapitaaloverzicht toont de stand van de bankrekeningen per 1 januari 2017 en per 31 december 2017. Daaruit blijkt een afname van 7.008,28 euro. Het verschil met het verlies zit erin, dat inkomsten en uitgaven die in 2017 zijn gedaan maar die betrekking hebben op een ander jaar (2016 of 2018), in dat andere jaar zijn geboekt. Bijvoorbeeld: als iemand in 2017 de vrijwillige bijdrage voor 2 jaar heeft gestort, is de helft in 2017 geboekt en de andere helft in 2018. Voor het kapitaaloverzicht telt de gehele ontvangst mee in 2017.

Een deposito bij de Rabobank is in 2017 afgelopen. Het saldo van 25.000 euro is naar de spaarrekeningen overgemaakt.

De bijdrage van het fonds Cos is verkregen voor specifieke activiteiten, waarvan er één ondanks veel inspanningen van de voorzitter van de kerkenraad geen doorgang heeft gevonden. Het geld is echter wel in de geest van de toekenning en van fonds besteed. De kerkenraad zal zich met het bestuur van het fonds hierover verstaan.

Toelichting op de begroting 2018

Gekozen is om de begroting aan te laten sluiten op de (nieuwe) wijze van presenteren van de jaarcijfers. De volgorde van de posten is zo veel mogelijk gelijk aan die van de winst- en verliesrekening. De volgorde is dus anders dan in de begroting voor 2017, die ter informatie is bijgevoegd.

De begroting is gebaseerd op de werkelijke inkomsten en uitgaven in 2017 en op bekende/voorzienbare ontwikkelingen in 2018.

Aan de inkomstenkant staat rente, opgebouwd uit couponrente en depositorente, die vast zijn. Een (tweede) deposito bij de Rabobank is begin 2018 afgelopen. Ongeveer 80.000 euro staat op spaarrekeningen met een variabele rente van momenteel 0,05% .

De geel gemarkeerde posten zijn (enigszins) onzeker dan wel eenmalig. Om te beginnen is een stijging van de waarde van de beleggingen begroot. De aanvankelijke inleg van 60.000 euro in 2013, is inmiddels ruim 72.000 euro ‘waard’ en redelijkerwijs is een verdere stijging te verwachten. Echter, zeker is dat niet – in het slechtste geval zou de waarde zelfs kunnen dalen. Een eventuele opbrengst wordt bovendien pas gerealiseerd als de beleggingsrekening wordt beëindigd. De reden dat toch een waardestijging is mee-begroot, is dat tot nu toe in het resultaat (winst of verlies) deze fictieve stijging eveneens is meegerekend. De penningmeester overweegt om het beleid op dit punt te wijzigen. Dat betekent dat de beleggingsresultaten buiten de begroting, en ook buiten de winst- en verliesrekening blijven. Het verlies zal daardoor groter lijken.

Bij de uitgaven valt op dat het quotum (de bijdrage aan de Broederschap van 45 euro per lid/vriend) vanaf dit jaar niet meer wordt kwijtgescholden en dus echt moet worden betaald.

De huur voor 2018 is bekend. Het traktement voor de predikant is eveneens bekend, voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is een voorschot betaald en volgt een afrekening (via de rekening-courant met het landelijk bureau).

De nieuwe traktementsregeling geeft de predikanten recht op een reiskostenvergoeding van 30 cent/km (dat was 19 cent). Daarom zijn de reiskosten wat ruimer begroot.

Voor activiteiten is wat meer begroot in verband met het proefjaar als Wolwevergemeente met de Doopsgezinden. De kosten voor de informatie zijn naar verwachting eenmalig hoger (algemene informatie wordt dit jaar gedrukt maar is meerdere jaren bruikbaar).

De post Onvoorzien is wat ruimer begroot om bijvoorbeeld advieskosten (over beheer van het vermogen) te dekken.

Aandachtspunten in 2018

– bij het ontvangen van het grote legaat van 2012 is besloten dat dit mag worden aangewend voor de tijdelijke uitbreiding van de aanstelling van de predikant (van 0,3 fte naar 0,4 fte). De tijdelijke uitbreiding eindigt dit jaar. Er moet een beslissing worden genomen of per 1 januari 2019 gekozen wordt voor 0,3 fte of 0,4 fte.

– het mandaat om het legaat uit te geven, betekent dat voor ¼ van de kosten van de predikant mag worden ingeteerd op het vermogen (verlies mag worden gemaakt). Dat komt neer op ruim 9.000 euro per jaar. Het jaarlijkse verlies is binnen het mandaat gebleven, met de kanttekening dat het (fictieve) rendement op de beleggingen is meegeteld en dus het verlies heeft gedrukt. In 2018 zorgt het quotum ervoor dat we meer verlies lijden dan waarvoor mandaat bestaat, ware het niet dat we worden ‘gered’ door een nieuw legaat van 5.000 euro.

– om het quotum en desgewenst de extra uren van de predikant te kunnen betalen moeten ofwel de inkomsten omhoog, ofwel moeten we verlies blijven accepteren. Dat laatste lijkt onverstandig; met minder vermogen maak je minder rendement en teer je dus steeds sneller in.

– de intentie is om het rendement op het vermogen te vergroten. De kerkenraad zal zich bij de beslissingen daarover laten bijstaan door ter zake kundige leden en eventueel extern advies inwinnen. Er zal een balans tussen rendement en risico moeten worden gezocht. Verhoging van de inkomsten uit bijdragen en giften blijft nodig. U wordt gevraagd uw bijdrage te doen in de vorm van een (periodieke) gift . Deze gift is onder voorwaarden aftrekbaar. Als u de uitgespaarde inkomstenbelasting aan de Gemeente ten goede laat komem – door uw bijdrage te verhogen – verbetert onze financiële situatie acuut.

– besparing op de kosten is nauwelijks mogelijk. Het kerkblad draagt zijn steentje bij door digitalisering en samenwerking met de Doopsgezinden.