ANBI 2019

ANBI.

De Remonstrantse Broederschap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wie een gift doet aan zo’n instelling mag dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, in mindering brengen op het belastbaar inkomen.  Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende gemeenten en rechtspersonen.  Voor nadere informatie en toelichting kunt U contact opnemen met de penningmeester.

A. Algemene gegevens 

 Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Zwolle
  
 RSIN/Fiscaal nummer:805928170
 Website adres:www.remonstranten.org/zwolle
 E-mail:remonstrantenzwolle@gmail.com
 Adres:Wolweverstraat 9
 Postcode:8011 NW
 Plaats:Zwolle
  

De Remonstrantse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Zwolle.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 INKOMSTEN 2019

UITGAVEN 2019Begroting 2020 INKOMSTEN Begroting 2021 UITGAVEN
 Predikant (incl.CAOV)33.295 Predikant (incl.CAOV)30.300
 Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten718 Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten500
belangstellenden/giften24.277Gastpredikanten889belangstellenden/giften30.000Gastpredikanten600
Gastpredikanten reisk.321Gastpredikanten reisk.150
PM bijdrage COS1.250Quotum Utrecht4.230PM bijdrage COSQuotum Utrecht4.400
Personeelsfunctionaris681Personeelsfunctionaris550
Kerkhuur3.972Kerkhuur4.200
Collecten996Koor/organist130Collecten1.000Koor/organist150
Giften
Rente over 20203.706Kerkdienst/gastvrouwen119Rente over 202111Kerkdienst/gastvrouwen100
Activiteiten/lezingen326overige inkomsten vermogenActiviteiten/lezingen1000
KoersverschillenGemeenteblad printk.1.259Subtotaal36.000Gemeenteblad printk.500
Subtotaal28.979Gem. portiekosten289Gemeenteblad porti300
Wolwever gezamenlijk538
Boekje759
Contactleden104Contactleden100
  Samenwerking Zwolle150  Geloof en Samenleving500
 Geloof en samenleving500 Samenwerking Zwolle200
 Website300 Website300
 Bestuurskosten incl alles768 Bestuurskosten incl alles250
 Bankkosten535 Bankkosten550
  
Gebruik uit vermogen16.0147.575Gebruik uit vermogen10.400Onvoorzien1.000
Totaal49.838Totaal49.838Totaal46.400Totaal46.400

 

Toelichting op de jaarstukken 2019 van de Remonstrantse Gemeente Zwolle

 

Algemeen beeld

De Gemeente heeft in 2019 € 7.575 op haar vermogen ingeteerd, dat wil zeggen dat de uitgaven in 2019  de inkomsten met dat bedrag overtroffen. Dat is minder dan begroot (begroot was een verlies van € 11.000) maar we moeten ons niet ‘rijk’ rekenen.

Onze aandelenportefeuille is flink in waarde gestegen en daarvoor staat een winst van € 9.912 geboekt. Die winst bestaat alleen op papier, aangezien we de aandelen ook dit jaar niet verzilverden (ze zijn bedoeld als lange termijn belegging).

De inkomsten uit onze kerkelijke bijdragen zijn veel lager dan begroot, een verschil van € 7.223. De penningmeester heeft geconstateerd dat veel trouwe betalers in 2019 niet hebben bijgedragen. Waarschijnlijk komt dit doordat er geen brief is gestuurd ter herinnering. In de brief voor 2020 zal gevraagd worden de bijdrage voor 2019 te controleren.

Een lichtpunt, ook in financieel opzicht, is de uitgave van de bundel Woorden in het Gras. Naast het bedrag van € 759  op de gemeenterekening, heeft deze actie ons allen een exemplaar van de bundel opgeleverd. Ook in 2020 druppelen er nog wat inkomsten binnen uit verkoop van de bundel. Hartelijke dank aan Claas Hamming.

Aan de kant van de uitgaven is het ongeveer zo gelopen als verwacht. De post onvoorzien is niet aangesproken. Aan kerkelijke activiteiten is 1000 euro minder uitgegeven dan begroot, wat vooral uitnodigt tot het organiseren van méér activiteiten. De kerkdiensten/gastvrouwen zijn grotendeel samen met Do betaald, uit een gezamenlijke pot die voor 500 euro op de lat staat (zie werkelijke situatie 2019 in het overzicht).

De kosten van het traktement (aanstelling Fride) zijn gedaald. Haar aanstelling was oorspronkelijk 0,3 fte, en is tussen 2013 en 2018 uitgebreid geweest tot 0,4 fte. Door een gift van € 10.000 in 2018 konden we de aanstelling voor 2019 en 2020 op 0,35% houden. In 2020 wordt geëvalueerd.

 

 Leeswijzer bij de stukken

Kolommenbalans, staand

De balans en winst- en verliesrekening geeft een overzicht van bezittingen en schulden (bovenste deel, balans) en van inkomsten en uitgaven (onderste deel, winst & verlies). Achter de cijfers bij iedere post gaan de bedragen schuil die bij- en afgeboekt zijn op de desbetreffende post.

 

De eerste drie kolommen gaan over 2019 (beginstand, saldo van boekingen debet en credit, eindstand), de vierde kolom is ter vergelijking de stand van zaken eind 2018.