ANBI

De Remonstrantse Broederschap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wie een gift doet aan zo’n instelling mag dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, in mindering brengen op het belastbaar inkomen.  Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende gemeenten en rechtspersonen.  Voor nadere informatie en toelichting kunt U contact opnemen met de penningmeester.

A. Algemene gegevens 

 Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Zwolle
  
 RSIN/Fiscaal nummer:805928170
 Website adres:www.zwolle.remonstranten.nl
 E-mail:remonstrantenzwolle@gmail.com
 Adres:Wolweverstraat 9
 Postcode:8011 NW
 Plaats:Zwolle
  

De Remonstrantse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Zwolle.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 INKOMSTEN 2020UITGAVEN 2020Begroting 2021 INKOMSTEN Begroting 2021 UITGAVEN
 Predikant (incl.CAOV)4.137 Predikant (incl.CAOV)30.300
Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten574Bijdragen leden/vrienden/Predikant reiskosten500
belangstellenden/giften27.601Gastpredikanten399belangstellenden/giften30.000Gastpredikanten600
Gastpredikanten reisk.72Gastpredikanten reisk.150
PM bijdrage COSQuotum Utrecht4.350PM bijdrage COSQuotum Utrecht4.400
Personeelsfunctionaris909Personeelsfunctionaris550
Kerkhuur4.137Kerkhuur4.200
Collecten513Koor/organist80Collecten1.000Koor/organist150
Giften
Rente over 202011Kerkdienst/gastvrouwenRente over 202111Kerkdienst/gastvrouwen100
Overige inkomsten Woorden in het GrasActiviteiten/lezingen109overige inkomsten vermogenActiviteiten/lezingen1000
Koersverschillen5.355Gemeenteblad printk.511Subtotaal36.000Gemeenteblad printk.500
Subtotaal33.480Gem. portiekosten289Gemeenteblad porti300
Wolwever gezamenlijk500
Contactleden104Contactleden100
  Samenwerking Zwolle175  Geloof en Samenleving500
  Samenwerking Zwolle200
 Website300 Website300
 Bestuurskosten incl alles184 Bestuurskosten incl alles250
 Bankkosten530 Bankkosten550
  
Gebruik uit vermogen14.505Gebruik uit vermogen10.400Onvoorzien1.000
Totaal47.931Totaal47.931Totaal46.400Totaal46.400

 

Toelichting op de jaarstukken 2020 van de  Remonstrantse Gemeente Zwolle

 Algemeen beeld

Onze Gemeente heeft in 2020 € 14.408,= ingeteerd op het vermogen, dat wil zeggen dat we in 2020 opnieuw aanzienlijk meer hebben uitgegeven dan er binnen is gekomen. Begroot was een verlies van ruim € 16.000, in die zin valt het dus een klein beetje mee.

Vergeleken met het jaar 2019 steeg de waarde van de aandelen minder hard. Ook misten we rente-inkomsten (zie onder)de inkomsten uit het fonds Cos en in 2019 profiteerden we van de verkoop van het boekje van Fride. In combinatie met stijgende kosten, is het verschil met 2019 verklaard (toen was ons verlies € 7.575,=)

Bespreking inkomsten

Een deel van de inkomsten is fictief, namelijk de waardestijging van onze aandelen. Die zijn meer dan € 5.000 in waarde gestegen. We hebben ze niet verkocht, vandaar dat de winst alleen op papier is behaald.

Ten opzichte van 2019 zijn de rentebaten sterk teruggelopen. De rente op alle tegoeden is nu (nagenoeg) 0. Wat er het meeste inhakt, is dat de zgn. couponrente dit jaar niet is uitgekeerd. Dit is een vast dividend op onze belegging in de Rabobank (ledencertificaten). Vanwege de coronacrisis heeft De Nederlandse Bank voor 2020 verordonneerd dat deze couponrente niet mag worden uitgekeerd (doel: zorgen dat de banken voldoende geld in kas houden). In normale jaren ontvangen we hierop € 2.500,=

In 2019 was verzuimd (door mij) om de brief over de vrijwillige bijdragen te verzenden. Sommige leden die hun bijdrage niet automatisch laten afschrijven, waren daardoor onbedoeld in verzuim. Dit is in 2020 voor een groot deel rechtgetrokken, waarvoor dank. Helaas is een aantal leden ons ontvallen de laatste jaren. Dat heeft ook financieel blijvende gevolgen. Als iedereen op hetzelfde niveau blijft bijdragen komen we rond de € 26.000 uit voor het jaar 2021.

In 2019 zagen we stijgende collecte-inkomsten door stijgend kerkbezoek. Deze lijn is niet voorgezet, de ‘digitale collecte’ levert minder betalers op dan de fysieke. Wel valt op dat de bedragen hoog liggen. En er is gul gedoneerd voor de opnameapparatuur (een DoRe-aanschaf)!

Bespreking uitgaven

Vrijwel alle vaste kosten zijn  gestegen. Het traktement vanwege loonsverhoging en hogere kosten voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor predikanten. De huur, die is geïndexeerd. Het quotum dat we aan de Broederschap afdragen. De kosten voor de licentie van het boekhoudprogramma. De kosten voor kerkdiensten waren grotendeels gezamenlijk met Do. Voor die uitgaven is een afzonderlijke verantwoording bijgevoegd (met dank aan Ronald Tuinstra).

De kosten voor diensten en activiteiten waren – helaas – beperkt.

Leeswijzer bij de stukken

Kolommenbalans, staand

De balans en winst- en verliesrekening geeft een overzicht van bezittingen en schulden (bovenste deel, balans) en van inkomsten en uitgaven (onderste deel, winst & verlies). Achter de cijfers bij iedere post gaan de bedragen schuil die bij- en afgeboekt zijn op de desbetreffende post.

De eerste drie kolommen gaan over 2020 (beginstand, saldo van boekingen debet en credit, eindstand), de vierde kolom is ter vergelijking de stand van zaken eind 2019.

Onze bezittingen zijn bankrekeningen (spaar- en betaalrekeningen, en een effectenrekening. Alle uitgaven voor de Gemeente zijn gedaan vanaf de ING betaalrekening.

Het resultaat van 2019 is verwerkt in het eigen vermogen. Dat was een verlies (van € 7.5757,=), dus het eigen vermogen is verminderd.

Er is dit jaar geen afzonderlijk kapitaaloverzicht gemaakt (saldi van de bankrekeningen per eind van het jaar). U vindt deze gegevens in de kolommenbalans bij de spaarrekeningen en de rekeningen courant.

Begroting vs werkelijke inkomsten en uitgaven 2020

Dit spreekt min of meer vanzelf. Opmerkelijke afwijkingen zijn hierboven onder ‘Algemeen beeld’ besproken. De werkelijke inkomsten en uitgaven zijn overgenomen uit de jaarrekening en afgerond op hele euro’s. U ziet dat de onttrekking uit het vermogen (verlies)  85 euro afwijkt van de werkelijkheid (zie jaarcijfers). Dit komt doordat de boekhouding iets meer/andere posten kent dan de begroting.

Als u vragen heeft kunt u de penningmeester bereiken per e-mail op michiel@familienet.eu

 

Zwolle, maart 2021

Michiel Jöbsis